Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

dezorientacja
2837 cf47 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera
dezorientacja
dezorientacja
2109 8647 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
dezorientacja
1367 21e8 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaszydera szydera
dezorientacja
8396 8219 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
dezorientacja
dezorientacja
2712 a19a 390
Reposted fromlambadada lambadada viaAmericanlover Americanlover

February 19 2017

dezorientacja
1443 168f 390
Reposted fromisabells isabells viawrazliwa wrazliwa
dezorientacja
5047 5cd4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
5339 22f8 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaszydera szydera
dezorientacja
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
dezorientacja
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawrazliwa wrazliwa
dezorientacja
2422 a631 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viawrazliwa wrazliwa

February 17 2017

dezorientacja
Odkąd jesteś
wszystko zmienia barwę
ma dodatkowy odcień -
ciebie
— Ryszard Kapuściński
dezorientacja
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viaAmericanlover Americanlover
dezorientacja
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
dezorientacja
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
dezorientacja
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viaszydera szydera
dezorientacja
9940 715b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
dezorientacja
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl