Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

dezorientacja
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
dezorientacja
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
dezorientacja
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viaszydera szydera
dezorientacja
9940 715b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
dezorientacja
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
dezorientacja
2303 1953 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera

July 08 2015

1155 3736 390

nakedly:

The world is so beautiful it makes my knees weak

Reposted fromtwice twice viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
dezorientacja
(2) tumblr
Reposted fromweightless weightless viapolimery polimery
dezorientacja
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viala-lu la-lu
dezorientacja
7540 6fee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
dezorientacja

July 07 2015

dezorientacja
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
dezorientacja
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
dezorientacja
8095 ed95 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
6347 1d29 390
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate vialobuss lobuss

July 06 2015

dezorientacja
dezorientacja
dezorientacja
2194 1ea0 390
Samuel Araya "Magdalene" 
Reposted frommental-cat mental-cat viainsanedreamer insanedreamer
dezorientacja
2464 71c7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viainsanedreamer insanedreamer
dezorientacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl